Album (keresztény képeslapok)

tanits.meg.lj 

A szép szavak szájamból mind kihullnak,

csak azt tudom: lelkem kívánja fényed,

Ki egyformán szeretsz galambot, férget,

taníts meg, édes Istenem, szeretni.

Fésűs Éva  

dicsoseg.az.urnak.lj

Ő hitt annak, aki életre kelti a holtakat, és aki nevet ad a

nemlétezőknek, hogy létezzenek. 

Ámen.

 Róm 4,17b


"A gonosz tettek mind eltöröltetnek, és tisztává lesz a romlott szív,
a megtört lelkek új életre kelnek,
a Mester van itt, és téged hív. "


"Uram, mind jobban szeretlek,

ahogy a napok telnek.

Szereteted áthatol, és a bensőm lángra gyúl!

Csendesen jössz mindig hozzám,

és szelíden átölelsz.

Halk szavaddal bátorítasz,

hogy sose csüggedjek el.

Nem taszítasz el magadtól,

tudom, nem, Te nem hagysz el!

Ámen.


Az egymás iránti SZERETET:

Az Úrnak szüksége van rám...
Nekünk szükségünk van Rád (Ó, Uram)...

Nekem szükségem van rád (testvérem)...

Neked szükséged van rám...

"Jöjj, igazság forrása,
jöjj, imádunk mindnyájan,

jöjj, reményünk éleszd fel,

Jöjj kegyelmeddel!

Jöjj, a néped gyűjtsd egybe,

jöjj, az alvót ébreszd fel,

jöjj, a bűntől tisztíts meg, bátoríts minket! "

Ámen.


Kiállok őrhelyemre, megvetem lábamat a sáncon, és figyelek, hogy lássam: mit szól majd hozzám, és mit felel panaszomra.

Hab 2,1

Én azonban mindenkor reménykedem, és szüntelen dicsérlek téged. Egész nap jótéteményeidet és igazságosságodat hirdeti szám, bár elsorolni sem tudom.

Zsolt 71,14-15

Boldog az az ember, aki nem követi a gonoszok tanácsát, nem áll a vétkesek útján, és nem ül le a gúnyolódók gyülekezetében, hanem az Úr törvényében leli kedvét, s törvényét éjjel-nappal eszében forgatja! Olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében meghozza gyümölcsét, és amelynek nem hull le a lombja. Boldogul minden dolgában.

Zsolt 1,1-3

Uram, te vagy az én Istenem, magasztallak téged, dicsőítem nevedet, mert csodákat műveltél, rég eltervezett, biztos és igaz dolgokat.

Iz 25,1

Tudjuk azonban, hogy amikor meg fog jelenni, hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt, amint van. Mindaz, aki ezzel a reménységgel van iránta, megszenteli magát, mint ahogy ő is szent.

1Jn 3,2b-3

Isten letöröl majd a szemükről minden könnyet, és nem lesz többé sem halál, sem gyász, sem jajgatás, és fájdalom sem lesz többé, mert az elsők elmúltak.

Jel 21,4


boldogsagos.szuz.lj

Az Úr angyala

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát.

Üdvöz légy, Mária...

Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.

Üdvöz légy, Mária...

És az Ige, testté lőn és miköztünk lakozék.

Üdvöz légy, Mária...

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.

Ámen.