Húsvét
Itt add meg az alcímet

A Húsvét Szentsége, Pünkösd Ünnepe

"Isten általunk akarja szebbé tenni a világot, jobbá tenni a földet,

boldogabbá tenni az embereket."

(Böjte Csaba)

Pünkösd Ünnepe

Pentecoste, a Szeretet (Szentlélek) kiáradásának Ünnepe

https://www.hittansuli.hu/dokumentumok/tanuloknak/punkosd-unnepe


"Pünkösd ünnepe húsvét után a legrégibb ünnepünk. Története visszanyúlik az Ószövetség világába.
Mózes korától kezdve húsvét után hét héttel tartották a "hetek ünnepét", amelyet hellenista hatásra pentékoszténak neveztek. Az ötvenedik nap eredetileg aratási, hálaadási nap volt...."

"Hirtelen nagy földrengés támadt ...

Nagyon régen történt. Vakucsattogtatások, médiahírverések nélkül, ezért felkészülni sem lehetett.
Persze a hangsúly nem azon van, hogy a bibliai időkben ismerték-e a képmegörökítés különböző fortélyait, vagy léteztek-e a médiafigyelőket is leköröző médiafigyelők..., hanem leginkább azon, hogy nincs tanú a feltámadásra, mert nem mindig jó, ha van... mert Akiről Ézsaiás így szólalt: "Az ő csontja meg ne törettessék" - bizonyára nem látványosságban gondolkodott, nem kívánt szájtátókat, szemmeresztőket, hitetleneket, kárörvendőket, haszonlesőket! Sajnos belőlük keresztre feszítése napján is volt éppen elég..

S a sírt lezáró súlyos kő elmozdult, s a sír csendjéből az Úr Jézus Krisztus lépett elő.

Jézus Krisztus a világ világossága!"

"Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán a magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt.
Hirtelen nagy földrengés támadt. Az Úr angyala ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült.
Tekintete olyan volt, mint a villám, öltözete meg, mint a hó.
Az őrök remegtek tőle való félelmükben, s csaknem halálra váltak.
Az angyal azonban felszólította az asszonyokat: "Ne féljetek! Tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek.
Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott!
Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak: Feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszontlátjátok. Íme tudtotokra adtam." Máté 28.1-7

Az ég mennydörgött, s a sírboltot elzáró súlyos követ az Úr angyala elhengerítette.
Bármilyen emberileg megmagyarázhatatlan esetnél el sem lehet képzelni, milyen nagy lehetne az ijedtség, a döbbenet, mert nem a csodálkozás, hogy "na de ilyet! ...", mintsem, hogy hozzá foghatóról beszélhetnénk.

De kitekintve, mint egy hatalmas ablakból a szeretetlenségtől vergődő világra, talán lehetnének, akik bevállalhatnának legalább egy"megrázó" megtapasztalást, mint sem, hogy majd a következő évben is hideg kérges szívvel Istentől, szeretettől távol készüljenek a Húsvétra.

"És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet."Ezékiel 36.26

S hogy milyenek a valódi bűnök, milyenek az istentelenség útjai, én sem tudhatom, bár gyakran érzem az én hátamat is elérő ostorcsapásokat. Hiszem, hogy nem emberi fogalomtárakat kell böngésznünk, annál inkább elegendő mindenkinek önmagába tekinteni. Mert a valódi válaszokat onnan remélhetjük, önmagunk"ból", ahová senki más pillantása, senki más szava el nem ér, csak Istené. S ez így van jól!

"Aki meg akarja találni életét, elveszíti, aki azonban elveszíti értem életét, az megtalálja."Mt 10,39

Áldott Ünnepet!

Le Jardinier

Triduum Paschale - A húsvéti szent három nap

E három napon, nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton emlékezik meg a szívében, lelkében szerető ember Jézus Krisztus kínszenvedéséről, kereszthaláláról és feltámadásáról.

A nagycsütörtök (zöldcsütörtök) Krisztus utolsó vacsoráját, elfogatását és szenvedéseinek kezdetét idézi.

Nagypéntek Jézus kereszthalálának emléknapja, Nagyszombat húsvét ünnepének elő-napja, az igazi húsvéti ünneplés délután kezdődik.

"Bizony, bizony mondom nektek: Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit a nevemben. Kérjetek és kaptok, hogy örömötök teljes legyen." Jn 16,23-24

Minden létezésnek alapja a szeretet "íratlan" törvénye! Azért íratlan, mert hiába van "kőbe vésve" az emberiség legjava mindmáig oly békétlenségben, szeretetlenségben él, hogy ha a lelki kínok hasonlóan fájnának, mint a testiek, nagyon sokan kiáltoznának elviselhetetlen fájdalmukban.

"Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága. A világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel. Föllépett egy ember, az Isten küldte, s János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról. (Az Ige) volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít. A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében, akik nem a vérnek vagy a testnek a vágyából s nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. S az Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be." Jan 1,1.14. * Kezdetben volt az ige

De az ember valahogy mindmáig nem képes elérni önmagában, s közösségekben sem a szeretet útjára, mert útját állják megannyi korlátok, melyeket önmaga s mások állítottak. Így nem csoda, hogy többnyire híján vagyunk a Lélek Gyümölcsének is, sokunk még sosem vette magához, talán azt sem tudja " mi fán" terem, ...Legfeljebb csak hírből ismerjük a felebaráti szeretetet, keresztényi alázatot, melyről engedtessék meg, hogy úgy gondolkodjak, mint Atyánk útravalójáról, mikor elindultunk Mennyei Otthonunkból a földi világ felé..., tehát vallástól s vallás tagadásától is független,

Ne fizess rosszal a rosszért!

Többnyire túl bátran, elbizakodva, öntörvényűen éljük az életünk, figyelmen kívül hagyva Isten szavát, létünk (fizikai testünk) órájának "ketyegését" sem halljuk, s gyakran gondolkodunk, cselekszünk mások életének megrövidítésére. * 20 Igazán mondom nektek: ha csak annyira éltek Istennek tetsző módon, mint a törvénytanítók és a farizeusok, akkor sohasem fogtok bemenni Isten Királyságába."

"17 "Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a Mózesi Törvényt, vagy a próféták tanítását! Ellenkezőleg, azért jöttem, hogy beteljesítsem! 18 Igazán mondom nektek: amíg az Ég és a Föld létezik, a Törvényből egyetlen betű vagy pont sem veszíti el érvényességét, amíg mind be nem teljesedik."

5 Amikor Jézus látta, hogy milyen sokan gyűltek össze, fölment a domb oldalára. Mikor leült, a tanítványai köré gyűltek. 2 Ő pedig így kezdte őket tanítani:

"Milyen boldogok és áldottak,akik felismerik, hogy szükségük van Istenre, mert övék Isten Királysága! Milyen boldogok és áldottak, akik most gyászolnak és sírnak,mert Isten majd megvigasztalja őket! Milyen boldogok és áldottak Matt szelídek és alázatosak, mert ők fogják örökölni a földet! Milyen boldogok és áldottak, akik éheznek és szomjaznak az igazságosságra, mert Isten megadja nekik, amire vágynak!akik irgalmasan bánnak másokkal, mert Isten is irgalmasan bánik velük! Milyen boldogok és áldottak Matt ők meglátják Istent! M ilyen boldogok és áldottak, Matt akik békességet teremtenek,mert őket Isten gyermekeinek nevezik! Milyen boldogok és áldottak,akiket azért üldöznek, mert igazságosak!Övék Isten Királysága! "

Imádkozzunk: Édes Jézus, én elkóborolt bárányod kérlek vezesd szívem örök Királyságod tiszta fényében a szeretet tiszta ösvényére. Ámen.

Istentől áldott húsvéti ünnepeket! kívánok!

Le jardinier

"Az Isten Fia volt ez ember,

ki néked bűnös megbocsát,

és ingyen örök üdvöt ád!"

Az élet diadala
(Somogyi Imre, részlet)


"Nyíljatok ki mind, fehér virágok,
Illatozzátok be a világot,
Minden bús szívben öröm fakadjon,
Ének zendüljön minden hű ajkon,
Magasba törő, ujjongó ének:
Győzött a Krisztus,
Győzött az Élet!"

Pünkösdi történet ...

E szó a görög pentekostè (Primordial Feast) πεντηκοστή (ἡμὲρα), azaz "ötvenedik" (nap) eredendő ünnep, a zsidó hagyomány és később a keresztény emberek életében is. Pünkösd ünnepe esik az aktuális évnek 50. napjával húsvét után,

A Szent Lélek kiáradásának ünnepén!

Kicsikre, s nagyokra, térben s időben árad az Atya nevében a Szentlélek rajongó szeretete! Árad a legteljesebb boldogságban, legteljesebb kegyelemben, láthatóvá válik a Fiú, az Örök Élet halhatatlan reménysége, a tökéletes tudás, megértés, szeretet! .. és valóban!

Földi világunkban talán nem elég, hogy a Lélek figyelmeztet az elmét, a memóriát, és igyekszik fáklyát tartani, hogy a jó felé haladjunk az úton ..., mert nekünk is vágyni "kell". A lélek munkálkodik, de az elme nem támogatja mindig hathatós erővel az elgyengülésre hajlamos testet ...

Imádkozzunk, hogy úrrá lehessünk testünk, elménk gyengeségein, és hagyjuk, hogy áradjon szívünkben az isteni szeretet ..., mert időtlen álmából akkor éledhet valódi életre számtalan formában és időben leszületett testünk, ha engedjük, hogy Isten végtelen szeretetében a jó felé haladjunk életünk útján ...

Áldott Pünkösdi Ünnepet kívánunk!

Le jardinier

Somogyi Imre - PÜNKÖSD NAPJA

"Aki nem tud a hit szárnyán a magasba szállni,
Nem is tud a Megváltónak szentlelkére várni.
Ó, emberek! Krisztus nélkül mit ér ünnepléstek?
Nincs ott pünkösd, nincs ott áldás, ahol nincs Szentlélek.

Azért tehát Őt várjátok! Őt várjátok, - eljő
Hittel égő lelketekbe, mint a nyári szellő...
Eljön Krisztus szeretettel, eljön Szentlelkével,
Ha várjátok s imádjátok Pünkösdi reménnyel!
Megtelik a szív és lélek nemes indulattal,
Ha bevonul oda Krisztus teljes diadallal.
Csak úgy lehet pünkösd napja Áldás, öröm, béke -
A győzelmes, igaz hitnek gyönyörű pecsétje!"

Le jardinier

Jöjj, Szentlélek Úristen áraszd reánk teljesen

Jöjj, Szentlélek Úristen,

Áraszd reánk teljesen

Mennyből fényességedet,

Mennyből fényességedet.

Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,

Jöjj, Szentlélek Úristen!


Jöjj el, árvák gyámola,

Jöjj el, szívünk orvosa,

Oszd ki égi kincsedet,

Oszd ki égi kincsedet.

Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,

Jöjj, Szentlélek Úristen.


Jöjj el, lelki vígaszunk,

Testi, lelki támaszunk,

Érezzük bőségedet,

Érezzük bőségedet.

Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, Jöjj,

Szentlélek Úristen.


Fáradságban nyugalmunk,

Hévben hűvös árnyékunk,

Sírásunkban örömünk,

Sírásunkban örömünk.

Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,

Jöjj, Szentlélek Úristen!


Ó dicső nap, híveid

Sötétséges szíveit

Világítsd be, légy velünk,

Világítsd be, légy velünk.

Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,

Jöjj, Szentlélek Úristen!


Add, Uram, a híveknek,

Benned bízó népeknek

Hétszeres kegyelmedet,

Hétszeres kegyelmedet.

Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,

Jöjj, Szentlélek Úristen!


Esdve kérünk, ó engedd,

Hogy elnyerjük a mennyet,

S megláthassuk színedet,

Megláthassuk színedet.

Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,

Jöjj, Szentlélek Úristen!