Idézetek, Imádságok
mindenkinek

Az emberiségnek nincs olyan csoportja, amely lelki szempontból 

megkülönböztetett helyzetben lenne.

Isten szeretete nem  vallásfüggő, nem függ etnikai hovatartozástól, kortól, nemtől, vagy a bőr színétől. Nem ismeri a rivalizálást, az elsőbbségre törekvést.

Ez a lélek vallása, amelyet gyakorolva - elvek, s e világi helyzetétől függetlenül -

bárki elérheti a Szeretetben a tökéletességet.


Amen. Allahu Akbar. Hare Krishna. Tashi Delek. 

Le jardinere.

Máté Evangyélioma 6. rész

6. Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.

7. És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, a kik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg.
8. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle.

9. Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;
10. Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
11. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.
12. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;
13. És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. 

Ámen!  

JÉZUS PANASZA

"Ti mesternek hívtok - és nem kérdeztek engem.
Útnak neveztek - és nem jártok rajtam.
Világosságnak hívtok - és nem néztek reám.
Életnek neveztek - és nem kerestek engem.
Bölcsnek hívtok - és nem követtek engem.
Hatalmasnak neveztek - és nem kértek engem.
Irgalmasnak hívtok - és nem bíztok bennem.
Igazságnak neveztek - és nem féltek tőlem.
Ha egyszer örökre elvesztek - ne okoljatok engem!"


(A lübecki Krisztus-szobor felírása.)

Ima Mindenkiért.

Valahány létező 
ellenség, s buktatók nélkül éljen, 
legyen úrrá fájdalmon, bánaton, 
s nyerjen boldogságot. 
Mozoghasson szabadon 
azon az úton, 
mely néki rendeltetett.

Minden teremtmény, mindenütt -  
minden szellem és élőlény 
ellenség, s buktatók nélkül éljen, 
legyen úrrá fájdalmon bánaton, 
s nyerjen boldogságot. 
Mozoghasson szabadon 
azon az úton, 
mely néki rendeltetett.

Minden nő, minden férfi 
bármely származással 
minden isteni s, emberi lény, 
és az is, aki elbukott 
ellenség, s buktatók nélkül éljen, 
legyen úrrá fájdalmon, bánaton, 
s nyerjen boldogságot. 
Mozoghasson szabadon 
azon az úton, 
mely néki rendeltetett.

Keleten és Nyugaton, 
Északon és Délen 
minden élő lény 
ellenség s, buktatók nélkül éljen, 
legyen úrrá fájdalmon, bánaton, 
s nyerjen boldogságot. 
Mozoghasson szabadon 
azon az úton, 
mely néki rendeltetett.

                          Imádság

"A mélységből kiáltok fel Hozzád! Hallgass meg, Uram!
Taníts meg, hogyan kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben,
s hogyan kell örülni a megérdemelt könnyekben!
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam,
és az alázatosság szüntelenségét okosan csillogtassam!
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni,
és hogyan kell a féktelen erővel szemben egyenesen állni!
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet,
és alázatosan megadjam magam a léleknek!

Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek,
s hideg mosolyra, ha jogtalan dicsérnek!
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak,
s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak!
Taníts meg lendülni, hogyha Rád találtam,
s hirtelen megállni, ha utat hibáztam!
Ne add meg mindig, amit nagyon kérek,
taníts bátor lenni, amikor nagyon félek!
Engedd a világot megvetve szeretni,
csak magadat ne hagyd soha elfeledni!
Ez a kiáltásom, s ez maradjon végleg,
s ha másképp szólnék, nagyon szépen kérlek,
ne neheztelj rám, míg elfordítod orcád,
hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád!" 

Imádság a Szenvedőkért Uram!

Lelkem téged óhajt Hozzád vonz a szeretet!

tekints le rám, emelj fel; hisz nélküled elveszek ..
Mint föld issza a csendes esőt,
úgy óhajtom szent égi mannád Égi malasztod

vigaszom, s erőm,
Uram! Fogadd szívem bocsánatát.
Drága kincs az én hitem, hálás szívvel köszönöm!
Fordíts felém Uram orcád esdekelve könyörgöm!
Gyarló szívem imája csekély, kicsi vagyok, és védtelen
De Néked édes Jó Istenem felajánlom életem ...
Édes Uram, Kedves Jó Atyám teljes szívemből imádlak!
éhezünk, szomjúhozunk ...

Adj békét e szenvedő világnak!
Ha lehetőségünk nyílik emeljük tekintetünk

a csillagos égre.
Amennyi csillagot megpillantunk, Istennél,
a Végtelenben mind-mind egy ragyogó élet,
melyre csak földünkön vet árnyékot a szenvedés. Imádkozzunk szeretteinkért, és mindenkiért ezen a napon, ebben az órában.

Köszönöm, hogy számíthatunk rád! 

Isten Áldjon!

Mennyei Atyám, a Te hatalmad teremtett engem. Minden lélegzetem, minden ébredésem, minden pillanatom és minden órám a te tekinteted előtt zajlik. Atyám, most arra kérlek, érints meg hatalmas kezeddel, mert ha létre tudtál hívni semmiből, biztosan újjá tudsz alkotni engem.

Töltsd el Szentlelkeddel, 

hogy meggyógyulhassak.

Irts ki belőlem minden fizikai és pszichikai bajt, amelynek nem kellene bennem lennie.

Gyógyíts meg mindenből, ami szenvedést okoz, különösen (a betegség neve) - ből.

Add, hogy szereteted melege járja át testemet

beteg szerveim gyógyulására.

Ó, Atyám, állítsd helyre újra értelmem,

testem, szívem

teljes egészségét, hogy nagylelkűen szolgálhassak téged életem minden napján.

A mi Urunk, Jézus Krisztus nevében kérem. 

Ámen.

Imádkozzunk együtt Minden Testvérünkért!

Istenünk: Te ismered szívünk vágyait.
Te tudod, hogy mindanyian boldogok akarunk lenni.
Add, hogy boldogságunkat Tenálad keressük.
Köszönjük, hogy figyelmünket mindíg az örökkévalókra irányítod.
Szegénység és gazdagság, éhezés és jóllakás, sirás és nevetés, gyülölet és elismerés
Végigkisérik életünket.
Add, urunk, hogy Nálad feloldást találjunk minden ellentétre.
Add, hogy mindíg Tebenned bízzunk, aki egyedül vagy képes táplálni életünket, gazdagítani létezésünket, értelmessé tenni ember-voltunkat,
elfogadni törekvéseinket.
Ámen

Ha valami fáj Neked panaszkodom,
kinek mondhatnám,
hallgass meg édes Szűz Anyám.
Nehéz óráimban adj nekem erőt,
Hiszen Te vigasztalsz sok-sok szenvedőt.
Nálad minden bűnös oltalmat talál,
a benned bízóknak nem fáj a halál.
Tőled távozóknak bánatuk soha nincs,
akik arra kérnek: Mária segíts...
Hozzád imádkozók árvák anyja vagy,
akinek jósága véghetetlen nagy.
Téged dicsérni nem szűnik a szám,
emelj magadhoz édes Szűz Anyám.

Ámen.

A hit reménységében fordulunk hozzád,

jóság Atyja: Jóság.

Mert nincs hit jóság nélkül, ami nyelvünkön az egyik legszelídebben hangzó szó. Meg-megszakadó keresésünkben tudjuk, olykor nem vagyunk egészen tudatában cselekvéseinknek, melyeket kétségek kísérnek. Felfüggesztik bizonyságunkat, áthúzzák döntéseinket. És mi ott állunk a bizonytalanság vesztőjén.
Mennyire törékeny életünk megtartó eleme. Teremtőnk, ezt tudod kezdettől. Hogy gyengeségünk tudatában erőt nyerjünk, folytonos értelmi, akarati és szívből jövő törekvésre van szükség. Így tudatosítható: mindig a jóság vezessen. Te légy jó, és másokkal tégy sok jót - írta egy régi igaz ember. Különben vallásosságunk külsődleges. Mondjuk: Uram, Uram, s közben mulandó értékeken függ értelmünk és szívünk. Könnyen eladjuk az örökséget, amit születésünkkor kaptunk. A hitet. Annak kegyelmét, hogy túlláthassunk a keskeny láthatáron, és a végtelent szemléljük.
Szemléljük. Ez a szó is szelíd. Várni, figyelni kell, alázattal keresni.
emélek: Jézus Krisztus. Ezt kereső lélek mondja - a hit bizodalmával, amelyben igazság, jóság és szeretet rejlik. A három együtt a személyes Egyetlen, akit nem foghatunk fel.

Így van jól, így mondhatjuk - külön, külön -: Istenem.

Személyes bensőséggel, amely akkor lesz igazi öröm, ha majd kikötünk örök partjaidon.

Segíts hajózni, segíts megérkezni.

"A szív békéje, a lélek békéje /emberi érzések-érzés óceánok, háborgó, csitulni sosem akaró fájdalmas érzések, gondolatok.../ felborul nagyon könnyen. Egy megoldatlan gond, rémisztő, rettegéssel telített hétköznapok taposómalmai..., de vajon miért kell megélni oly sokunknak e szívet, lelki boldogságot, testet gyötrő érzéseket? Nagyon sokan megvizsgálhatnák szívük, elméjük, gondolataik, vajon megérdemlik-e a terített asztal békéjét, a finom vacsorát, a puha vetett ágyat, elismerő szavakat, amikor másokat gyötörnek szóval, tettel... Ez is egyfajta önvizsgálat, de nagyon kevesen teszik meg.
E pillanatokban, ha eljutott hozzátok, kérlek Benneteket imádkozzatok velem együtt a meggyötörtekért, szenvedőkért.
Imádkozzunk belátásért, tiszta lelkiismeretért mindazoknak, kik embertelen "ember" módjára bánnak embertársaikkal."
Lj.

"Meggyőződéssel vallom, nem csak feltételezem hogy mindannyian átéltünk már "kisebb-nagyobb" fájdalmat, és olyan fájdalmat is, mely nagyon hosszú ideig velünk volt éjjel, s nappal is. A lelki fájdalom, a szívfájdalom annyira hasonló, hogy összeszorítja a torkot, elfojtja a levegő útját, könnyek áradatával mossa a legmélyebb fájdalmak ösvényeit. Istenhez való gondolataink, szótlan, hangtalan imáink nem tévednek el a rengetegben, még a könnyek parttalanságában is odatalálnak. Így hát szólhatunk, érezhetünk, gondolhatunk szavakkal, és nélkülük, anyanyelvünkön, és más nyelveken is, mint ahogy Istennek minden imádság tetsző. Így fájdalmainkkal sem vagyunk magunkra hagyva, mert az Úr fájdalmainkban is osztozik, fájdalmainkat szent szívén viseli.

"Szent, Szent, Szent az Úr, a Seregek Istene.
Tele van az Ég, s Föld dicsőségeddel. 
Hozsanna a magasságban. Áldott ki az Úr nevében jön. Hozsanna a magasságban."

Isten segítse most, s mindenkor a szükséget szenvedőket!" 

Lj.

IMÁDKOZZUNK!

Hogyan "kell" imádkozni, hogyan lehet imádkozni ... mert annyiféle imádság van: családért, szülőkért, gyermekekért, idősekért, rászorulókért, betegekért, gyógyulásért, egészségért, még karrierért is lehet imádkozni .. no, ez az amivel nem terhelném Istent.

A "hogyan kell" imádkozni esetében is nagyon sok tanács, és változat vár, de a "hogyan lehet", csak mi magunk tudhatjuk...

Isten hallja kéréseinket, még azokat a tanácstalan tépelődéseinket is, melyeket hallhatóan sosem mondunk ki. Bizonyára vannak, akik sóhajtásokkal "imádkoznak", talán még a tekintetük is az ég felé emelik. De sóhajtások között is hatalmas különbségek vannak . Aki sóhajtva sóvárog anyagi dolgok után, talán olyasmi után is, amire valójában szüksége nincs, nem kizárt hogy eléri, de annak a hitványságnak a fénye nem világít messzebb, csak önnön orránál. Aki az emberiség, az élőlények, a környezet jobbulásáért imádkozik, talán még a legtávolabbi csillagrendszerhez is elér a tiszta fénye.

A tisztes szegénység nem átok, lenézni való állapot. A tisztes szegénységben ott a halhatatlan méltóság, a becsület, az emberség, és minden más, amitől embernek érezhetjük magunk. Ezért gazdagságért, több pénzért, világi javakért imádkozni balgaság, de a bűnös lelkekért imádkozni erény, jótétemény. Mint ahogy ételért, italért, fedélért, egészségért, gyógyulásért imádkozni szintén becsülendő erény, áldott jótétemény.

Imádkozzunk mindenki asztalára ételért, italért, egészségért, gyógyulásért, egyszerű fedélért a feje fölé, és békéért ...,

Imádkozzunk a bűnös lelkekért, hogy felismerjék életük buktatóit, és jóvátételi lehetőségért fohászkodjanak Istenhez, és lehetőségért, hogy még életükben megkezdhessék tisztára szolgálni bűneiket.

Van-e "tökéletes" bánat...? Igen, hiszem, hogy van ilyen. A tökéletes bánat, megbánás nagyon mélyről indul. Nem azért veszi e folyamat kezdetét, mert annyira félnünk kell Istentől, mint ahogy régen is tanították, mert Isten haragvó, és akire lesújt, annak jaj!

Nem, ebben nekem nincs hitem! Isten a Szeretet, s a Szeretet hogyan lenne képes haragudni bárkire, bármire, hiszen minden teremtménye a legkedvesebb számára, hiszen Szent Lelkével áldotta meg mindegyiket.

Hiszem, hogy az Úr nem azért "könnyezik", mert Szentségén esett "csorba", hanem azért, mert könnyezni, szenvedni látja kedveseit.

A tökéletes bánat, megbánás csak akkor nyeri el értelmét, ha úgy ajánljuk fel Istennek, hogy nem leszünk visszaeső "bűnösök". Ha ma megbánjuk bűneinket, és holnap, vagy ki tudja mikor ismét elkövetjük, nem volt értelme a megbánásnak sem.

Le jardinier.

Ima a Szentlélekhez

Te lélegezz bennem Szentlélek,

Hogy szent dolgokat gondoljak.

Te űzzél engem Szentlélek,

Hogy a szeretet tegyem.

Te csalogass engem, Szentlélek,

Hogy a szentet szeressem.

Te erősíts meg engem, Szentlélek,

Hogy a szentet őrizzem.

Te óvj meg engem, Szentlélek,

Hogy a szentet többé el ne veszítsem.

(Szent Ágoston, GL.S.26)

Mihail Lermontov: Az ima

Mikor már nem bírom tovább
A gyötrelmeimet:
Hang csendül a gyászomon át,
Mennyei üzenet.

Szavai szentség és erő
És összhang és zene,
Az éggel összebékítő
Szépség költészete.

S a kétely sziklája nehéz
Szívemről legörög:
Hiszek, és majdnem sírok, és...
És úgy megkönnyebbülök!

Fordította: Szabó Lőrinc

Kérlek, imádkozzatok velem!

Adj Uram békét a világnak, a Te békédet add meg a világnak!

Amikor már nem tudjuk, hogy mit kellene tennünk,

Amikor már nem tudjuk, hogy kihez meneküljünk,

Csak egyet tehetünk még, de ez a leghatalmasabb és Legcsodálatosabb, hogy kezünket, szemünket, szívünket, kívánságainkat, óhajainkat a Te szent Fölségedhez emeljük.

Ezt tesszük most is mély alázattal:

Légy könyörületes a Te szegény szolgáid iránt.

Adj Uram békét a világnak, a Te békédet add meg a világnak!

Ámen

Egy szerzetes. Lj.

Isten majd lemossa. Lemossa. 

Néhány nappal előbb rádöbbentem egy felfoghatatlan esemény kapcsán, hogy nincs semmi, de semmi földi, mely tisztára moshatna

bárkit az előtt, vagy azok előtt, aki, vagy akik szennyes lepedőt húznak másokra. A megkövült hiedelem furcsa, megközelíthetetlen, bombabiztos valami. Szilárd, mint a legszilárdabb kőszikla, és többnyire megingathatatlan. Sebesfolyású, vadul habzó hegyi folyamként zúdul el melletted ..., mert a part is megremeg, ahol tétován, magadra maradtan állsz... Úgy szól a mondás, hogy (...aki) sáros, még Isten sem mossa le róla a ... Ez nem így van, hiszem, hogy nem. Mert akire sarat dobáltak, és balga elméjükkel negingathatatlan hittel hiszik, hogy a sár bizton jó helyre került, Isten majd lemossa. Lemossa.

"Senki sem lehet olyan gazdag, hogy visszavásárolhassa a múltját.". - S ez így van jól, mert aki oly meggondolatlan, hogy ezen illuzórikus káoszvilágban fel meri emelni sártól szennyes markát, s a sarat másfelé hajítani, hiába sikálja majd nap, mint nap szüntelen, mert olyanná lesz kezén a sár, oly bűzös, mint ha az örök bűz mocsarából vétetett volna.

Igen, az emberek megkövülten hisznek valamiben, még akkor is, ha semmi köze az igazsághoz. De mindenkinek, akit megbélyegeztek sáros mocsokkal, legyen vígasza Istenben. Legyen vígasza, hogy Isten tudja az igazságot, s majd egy napon lemossa minden ártatlanról a ráhajigált mocskot. Aki bárkire gondolatban, szóban, cselekedetben mocskot hajigál célt tévesztett, mert csupán a sárga földig önmagát alázza meg.

Egy szerzetes. Lj.

Szentlélek Isten, légy velünk, Segíts, hogy templomod legyünk, Ó, jöjj, egeknek fénye! És szent világosságodat, Elmébe, szívbe bőven add Lelkünknek örömére! Üdvöd küldöd, Hogy a szívet erősítsed, gyámolítsad, Ösvényedre igazítsad. Mély bölcsességnek kútfeje, Küldd vigaszod a szívekbe, Teremts köztünk egységet, Hogy dicsőítsen életünk, Tanúid, híveid legyünk, És ragyogtassuk fényed! Hogy így mindig Nagy hűséggel, szelídséggel, élő hittel Műved valljuk életünkkel! Vár utunkon sok kísértés, És gyakran elfog csüggedés, Gyengül hitünk világa. Te légy nékünk bölcs vezetőnk, Tűzoszlop légy és éltetőnk: Segíts örök hazánkba! Enyhíts, gyógyíts, Adj tanácsot, bátorságot, bölcsességet, Hitet, erőt, reménységet! 

Ámen.

Ima a betegekért (Medjugorje)

3x:
Dicsőség a magasságban Istennek!
És a földön békesség a jóakaratú embereknek!
Dicsőítünk Téged, áldunk Téged,
imádunk Téged, magasztalunk Téged.
Hálát adunk Neked nagy dicsőségedért.
Urunk és Istenünk mennyei Király,
mindenható Atyaisten.
Urunk Jézus Krisztus, egyszülött Fiú.
Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia,
Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!
Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket!
Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk!
Mert egyedül Te vagy a Szent, te vagy az Úr,

te vagy a egyetlen Fölség,

Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt

az Atyaisten dicsőségében.

Ámen.


Ó, Istenem,
itt van előtted ez a beteg,
eljött, hogy azt kérje tőled,
amire vágyik,
amit a legfontosabbnak tekint.
Ó, én Istenem, add,
szívébe ezeket a szavakat:
Az egyetlen lényeges, a lélek egészsége.
Urunk, legyen meg mindenben számára
a te akaratod,
ha gyógyulását akarod,
adj neki egészséget;
ám ha akaratod más,
hordozza továbbra is keresztjét.
Könyörgöm hozzád magunkért is,
akik közbenjárunk érte;
tisztítsd meg szívünket,
hogy méltók lehessünk továbbítani
a te szent irgalmasságod.
Oltalmazd őt, enyhíts terhén,
legyen meg benne a te akaratod,
általa a te szent neved nyilvánuljon meg.
Segíts, hogy keresztjét bátran hordozza.

3x:

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

most és mindörökké.

Ámen.

(A kis doxológiát, A Szentháromság egy Isten örök dicsőségét hirdető rövid verset a zsoltárokhoz és más imádságokhoz hozzáfűzve alkalmazza az Egyház már az első századoktól kezdve.)

(A nagyobbik Dicsőités - nagy doxológia, Gloria - a bibliai énekek mintájára írt őskeresztény himnusz.)

Története:

Szűzanya mondta Medjugorje-ben:

 "Drága gyermekek!

A betegekért mondható legszebb ima ez!"

A Szűzanya kijelentette, hogy maga Jézus javasolta ezt az imát. 

-Jézus azt akarja, hogy ennek az imának az elmondása alatt a beteg is, meg az is, aki imával közbenjár érte, bízzák magukat Isten kezére!

"Isten Végtelen Kegyelmébe ajánljuk Szenvedő Teremtményeit, legyen ember, állat. Mindent, Mindenkit alanyi jogon megillet a szabadság, a szeretet kiáradása, a béke, testi, lelki jóllét. Imádkozzunk Isten végtelen kegyelméért, a szeretetért, melynek fogantatásunk pillanatától részesei lehetünk. A szeretet kegyelméért, mely elé-fölé, mögé gátat csakis az emberi akarat emel.


Áldott légy, mindenek Alkotója!

Áldott légy, teremtő Bölcsesség!

Áldott légy, felfoghatatlan Szentség!

Áldott légy, mindenható Szabadság!

Áldott légy, határtalan Szeretet!

Áldott légy, Ábrahám, Izsák

és Jákob Istene!

Áldott légy, aki az élők Istene vagy 

és nem a holtaké!

Áldott légy, aki megközelíthetetlen fényességben lakozol!
Áldott légy, Világosság Atyja, akiben nincsen semmi sötétség!
Áldott légy, Szépség Szerzője!
Áldott légy, kifürkészhetetlen Mélység!

Áldott légy Fiad megtestesüléséért

a Szűz méhében!
Áldott légy az evangéliumért,

amit Fiad hirdetett!
Áldott légy Fiad kereszthaláláért

és föltámadásáért!
Áldott légy a Szentlélek kiáradásáért!
Áldott légy a hit ajándékáért!

Áldott légy, aki isteni természeted részeseivé teszel bennünket!
Áldott légy a földi nyomorúságban

és áldott légy a mennyei dicsőségben!
Áldott légy mindenütt

és mindörökkön örökké!
Ámen."

Mennyei Atyánk! 

Taníts minket Igéddel arra,

hogy aki szűken vet, szűken is arat,

és aki bőven vet, bőven is arat.

Engedd meg, hogy mindenki úgy adjon, ahogy előre eldöntötte szívében,

ne kedvetlenül, ne kényszerből,

mert a jókedvű adakozót szereted

és megáldod.

Áraszd ki ránk kegyelmedet,

hogy mindenütt, mindenkor készek legyünk a jó cselekedetre és arra,

hogy életünket és az élet ajándékait boldogan Tenéked szenteljük Jézus Krisztus tanítása és példája szerint. 

Ámen. 

Minap belebotlottam egy iróba, és a mostanában megjelent könyvébe. Már jelentetett meg könyvet "Zarándoklat" témában, és az újonnan megjelent könyve visszakanyarodik az elsőhöz mégpedig úgy, hogy a fő vezérfonal nem pusztán egy, meg egy zarándoklat, amit gyakran autóval, meg divatból csinálnak, hanem "A ZARÁNDOKLAT". Az egyes ember útja, és nem csak a keresztényeké, mint ahogy írja is könyvismertetőjében, hogy a zarándoklat során találkozott zsidókkal, budhistákkal, hindukkal, és ateistákkal is.

Jómagam is ismertem embereket, akik egyik, másik zarándokutat megjárták. Meséltek róla. Ki többet, ki kevesebbet, vagy csak általánosságokat osztottak meg... Talán azért is, mert a legfontosabbról nehéz beszélni. Leginkább akkor nehéz, ha részesültek benne a zarándoklat során. Jómagam nem vettem részt hasonló zarándoklaton, de eljutottam, vagy inkább feljutottam egy hegy tetejére Erdélyben. Az időtájt egy lelkésszel indultunk Erdélybe. Csodálatos utazás volt ez is, immáron a harmadik erdélyi út. Nem is gondoltam volna, hogy képes leszek felmászni a hegyre, ahonnan egy enyhe lejtős úton lehetett lejutni oda, ahonnan elindultunk. A hegyen 14 "állomást" stációt helyeztek el. Ezek a megfáradtaknak azon túl, hogy megvethették lábaikat néhány percre, pihenőként is szolgált. Stációtól stációig eljutni nem volt könnyű. Csak felfelé nézz, lefelé soha. Így biztattak engem is, oh, és bízz Istenben. Ahogy most visszaemlékszem, magamban semmi bizodalmam nem volt. Semmi! Ahogy másztam feljebb, egyre feljebb, és próbáltam biztos pontokat találni a talpam alá, a kezemügyébe pedig megkapaszkodásra alkalmas követ, vagy erős bozótot, egyfolytában imádkoztam. De talán amit csináltam, amit mormoltam nem is imádság volt. Időnként talán önmagam sem voltam, mert önmagamat már a fele útnál nem "találtam"... Egy nagyon furcsa lelkiállapotba kerültem, amiről még írni sem tudok. Itt nem volt kitaposott ösvény, sem lépcső, inkább földes-sziklás talajt kellett megmászni, mely igencsak meredek volt. S ahogy jutottam feljebb, egyre feljebb mindig egy újabb stációnál tudtam kicsit megpihenni. De ez sem volt pihenés. Valami döbbenetes pillanatok voltak egy-egy ilyen megállások, aztán feljebb, tovább, és tovább. Amikor eljutottam az utolsó stációig, és feljutottam a hegyre, emlékszem, többen is a kezüket nyújtották, ott már felsegítettek. Elmentünk a közeli kicsi kápolnába hálát mondani. Hiszem, hogy mindenki elrebegte önmaga háláját azért is, hogy feljutott, és ... (...)

Bocsánat a döcögős fogalmazásomért ... , sajnos itt is bebizonyosodott, hogy rengeteg dolgot nem lehet, vagy nagyon nehéz szavakká formálni ... 

Lj.

"Vacsora után az Úr Jézus megmosta tanítványai lábát, és azt mondta nekik: Értitek-e, mit tettem veletek, én az Úr és Mester? Példát adtam nektek, ti is így cselekedjetek." Jn. 13, 12. 13.15

Urunk, irgalmas Isten, adj nekünk alázatosságot, reményt és erős hitet! Add hogy a szeretet Lelke, a te Lelked ékesítsen minket. Segíts egymáshoz

tiszta szeretetben közelednünk,

mert ez minden parancs foglalata és beteljesítése. Segíts, hogy a békesség és az egyetértés fiai lehessünk, és így méltók legyünk rá, hogy boldognak nevezzen minket szent Fiad! Ámen

Urunk, irgalmas Isten, szentséges, hatalmas, te vagy a békesség, te vagy az egység, te vagy a tisztaság, te vagy a jóság. Atyja és Ura vagy mindazoknak, akik szívükben békés gondolatokat táplálnak. Adj nekünk alázatosságot, reményt és erős hitet! Add, hogy a szeretet Lelke, a te Lelked éltessen minket;- segíts egymáshoz tiszta szeretetben közelednünk, mert ez minden parancs foglalata és beteljesítése! Segíts, hogy a békesség és az egyetértés fiai legyünk, és így méltók legyünk arra, hogy boldognak nevezzen minket szent Fiad! Általa és vele legyen neked dicsőség és hatalom, a jóságos Szentlélekkel együtt! (Jeruzsálemi Szent Cirill)

Assisi Szent Ferenc imája a békéért

Uram, tégy engem a békéd eszközévé,

hogy szeretetet vigyek oda,

ahol gyűlölet uralkodik,
hogy a megbocsátás

szellemét vigyem oda,

ahol széthúzás van,
hogy harmóniát vigyek oda,

ahol békétlenség van,
hogy hitet vigyek oda,

ahol kételyek vannak,
hogy örömöt vigyek oda,

ahol szomorúság lakik.

Uram, add meg nekem,

hogy én vigasztalhassak a helyett,

hogy engem vigasztalnának,
hogy én értsek meg másokat a helyett,

hogy arra vágynék,

engem értsenek meg,
hogy szeressek inkább,

mint hogy engem szeressenek.
Mert aki elfelejti magát, az találja meg,
aki megbocsát, annak megbocsátanak,
aki meghal, az fölébred az örök életre.

Ámen

Mihail Lermontov: Imádság

Ha sorsom néha megtapos
s bú fogja szívem át,
elmondok egy csodálatos
igéjű mély imát.

Megnyugtató, áldott varázs
árad belőle rám,
s gyógyít a szent vigasztalás,
míg mondogatja szám.

S egyszerre nem fáj semmi sem,
gond és bú nem sebez,
sírok, hiszek s nehéz szivem
oly könnyű, könnyű lesz.

Áprily Lajos fordítása